REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnosti VideoKing s.r.o.
platný a účinný ode dne 1. ledna 2020
vydaný v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“)

Čl. I. Základní ustanovení

1)      Tento reklamační řád (dále též jen „reklamační řád“) upravuje vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel, právnická osoba podnikající pod obchodní firmou VideoKing s.r.o., IČ 08746109, DIČ CZ08746109, se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 324465 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“) a stanovuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

2)      Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

3)      Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

4)      Prodávající vystavuje ke každému zakoupenému zboží daňový doklad – fakturu, jako doklad o záruce (dál též jen „záruční list“) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou, a to ve formě záručního listu. Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje – daňový doklad.

5)      Kupující může použít pro uplatnění práva na reklamaci zboží formulář, pokud je zveřejněn na webových stránkách.

6)      Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky (zejména ustanovením NOZ).

Čl. II. Lhůty pro uplatnění

1)      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží ve smyslu čl. II. reklamačního řádu, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců (dále též je „záruční doba“). Pozn.: Kupující spotřebitel má nárok na 2-letou záruční dobu, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1-letou záruční dobu.

2)      Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

3)      Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba (24) měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4)      Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

5)      Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

6)      Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7)      Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jeho doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Případné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skryté vady, bez zbytečného odkladu, tj. do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí zboží. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas ve lhůtách dle čl. III odst. 3. reklamačního řádu:

a)  pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy,

b)  soud k námitce prodávajícího právo z vadného plnění nepřizná.

Čl. III. Záruční podmínky

1)      Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

2)      Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

3)      Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

4)      Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,
 3. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 4. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 6. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 8. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 9. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

5)      Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

6)      Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

7)      V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Tyto náklady je kupující povinen nahradit prodávajícímu současně s převzetím zboží.

Čl. IV. Povinnost prodávajícího

1)      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1.                     i.       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2.                    ii.       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3.                   iii.       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2)      Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Obdobně se užije i v případě, kdy kupující převezme od prodávajícího, poskytovatele poštovních či obdobních služeb zboží v nepoškozeném obalu.

3)      V případě uplatnění práva z vadného plnění kupujícím, vyhrazuje si prodávající prohlédnout zakoupené zboží neprodleně po jeho doručení kupující a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Čl. V. Reklamace zboží při přepravě

1)      Kupující má povinnost při převzetí zboží od prodávajícího či poskytovatele poštovních či obdobných služeb prohlédnout, zda nedošlo při přepravě zboží k poškození. V případě, že je kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je kupující bez zbytečného odkladu povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat.

2)      V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

 1. nahlásit popis a
 2. zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupujícího o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího,
 3. do zásilky přiložit čitelně a srozumitelně uvedený popis závady a kontakt na kupujícího
 4. přiložit daňový doklad od reklamovaného zboží

3)      Práva z vadného plněné se neuplatní v případě, že vady vznikly běžným používáním (opotřebením), dále nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Stejně tak se nevztahují na vady vzniklé  neodbornou montáži.

4)      Oznámení poškození zásilky při přepravě může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, a to

 1.                         i.   info@videoking.cz, či
 2.                        ii.   VideoKing s. r.o., Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1

5)      Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá prodávající kupujícího o zaslání poškozeného zboží zpět, kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání fotodokumentace vady poškozené zásilky, kupující má povinnost zaslat tuto fotodokumentaci prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího.

6)      Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do třiceti (30) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do třiceti (30) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ / DIČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

7)      Je-li reklamace vyhodnocena jako důvodná, bude zboží vyměněno a zasláno bez zbytečného odkladu zpět kupujícímu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy prodávající ukončí reklamaci a rozhodne o výměně poškozeného zboží.

8)      Náklady na výměnu poškozeného zboží nese prodávající.

Čl. VI. Oznámení reklamace vady zboží a uplatnění práva

1)      Kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a může uplatnit konkrétní právo z vadného plnění dle čl. VII. reklamačního řádu (dále jen „oznámení“). V oznámení kupující:

a)    označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, popř. připojí fotodokumentaci vady zboží,

b)   může uvést, které právo dle bodu čl. VII. reklamačního řádu vůči prodávajícímu uplatňuje,

c)    připojí fotodokumentaci vady zboží.

2)      Právo z vady zboží dle bodu čl. VII. nebo VIII. reklamačního řádu může kupující uplatnit také dodatečně samostatným oznámením nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení oznámení vady, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo.

3)      Zvolené právo kupujícího uvedené v oznámení z důvodu téže vady může kupující měnit pouze se souhlasem prodávajícího, nebo pokud kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených v tomto reklamačním řádu. V případě, že prodávající v návaznosti na uplatnění nároku kupujícího neodstraní oznámené vady včas, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo zvoleného odstranění vady požadovat:

a)    přiměřenou slevu z ceny, nebo

b)   odstoupit od Smlouvy.

4)      Kupující zašle oznámení prodávajícímu:

a)     na e-mailovou adresu: info@videoking.cz,, nebo

b)     na adresu provozovny prodávajícího VideoKing s.r.o., Tibetská 806/2, 16000 Praha 6.

5)      Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení oznámení kupujícího prodávajícímu.

Čl. VII. Nároky kupujícího při uplatnění práva z vadného plnění

1)      Kupující má v případě podstatného porušení smlouvy následující práva, na:

a)    odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějící věci či chybějící části věci,

b)   odstranění vady opravou zboží (jedná-li se o odstranitelnou vadu),

c)    přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

i.   kupující neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo opravu zboží,

ii.   prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, provést výměnu součásti nebo opravu zboží,

iii.   prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

d)   odstoupení od smlouvy, pokud:

i.   není možné postupovat podle písm. a) tohoto čl. VI. reklamačního řádu

ii.   nemůže kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

2)      Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady:

a)    přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

b)   odstoupit od smlouvy.

3)      Nesdělí-li kupující svoji volbu práva z vad, má kupující práva z vad jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle níže uvedených podmínek.

4)      Kupující má v případě nepodstatného porušení smlouvy následující práva, na:

a)    na odstranění vady nebo

b)   na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5)      Dokud kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající:

a)    dodat to, co chybí nebo

b)   odstranit právní vadu zboží.

Jiné vady pak může prodávající dle své volby, která nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady, odstranit:

c)    opravou zboží nebo

d)   výměnou za nové zboží bez vad.

6)      Pokud prodávající neodstraní vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat:

a)    přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

b)   odstoupit od smlouvy.

7)      Kupující sdělí v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícímu, jaké právo dle čl. VII odst. 1 reklamačního řádu zvolil, v oznámení nebo bezprostředně po něm. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Čl. VIII. Potvrzení a vyřízení reklamace

1)      Prodávající vydá kupujícímu vhodným způsobem bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na:

a)    e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v oznámení, jinak na e-mailovou adresu, ze které Kupující odeslal oznámení, je-li tato známa a nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

b)   prostřednictvím doručovatele na adresu uvedenou kupujícím,

c)    jiným vhodným způsobem

2)      Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do patnácti (15) pracovních dní od obdržení písemné reklamace kupujícím.

3)      Prodávající může požádat kupujícího o zaslání reklamovaného zboží zpět na náklady prodávajícího. Prodávající také může požádat dodatečně kupujícího o zaslání průkaznější fotodokumentace vady zboží nebo vrácení zboží, kupující pak zašle fotodokumentaci prodávajícímu bez zbytečného odkladu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího.

4)      V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu náležitou součinnost, zejména nepředloží prodávajícímu doklady či fotodokumentaci dle pokynů prodávajícího či poskytuje záměrně nepravdivé informace týkajících se vad na zboží a v důsledku toho nelze prozkoumat důvodnost reklamace ani v přiměřené dodatečné lhůtě, nese kupující odpovědnost za škody tímto jednáním způsobené, jakož i riziko vyhodnocení reklamace za nedůvodnou.

5)      Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy a kde je zboží připraveno k vyzvednutí apod.) musí být kupujícímu doručeny bez zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení prodávajícímu, není-li dohodnuta doba delší.

6)      V případě, že reklamace nebude v této lhůtě prodávajícím vyřízena, vznikají stejné nároky, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy dle čl. VII. reklamačního řádu.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1)      Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

2)      Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. prosince 2014. Reklamace z kupních smluv uzavřených před účinností tohoto reklamačního řádu se řídí obchodními podmínkami platnými a účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

V Praze dne 1. ledna 2020

VideoKing s.r.o.